Isoplast

Salgs- og leveringsbestemmelser for Isoplast.dk ApS

1. Indledning

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Salgs- og leveringsbestemmelserne finder anvendelse på ethvert tilbud, salg, og enhver levering fra Isoplast.dk ApS (fremover kaldet Selskabet), og uanset om Selskabet er at betragte som producent eller leverandør.

2. Produkter og emballage

Alle oplysninger om art, vægt, mål, dimensioner, kapacitet m.v. er angivet med tolerancer som normalt vil fremgå af Selskabets produktkatalog.

Sådanne oplysninger er kun bindende for Selskabet i det omfang de udtrykkeligt fremgår af Selskabets tilbud, ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Alle oplysninger om produktet, herunder tegninger og specifikationer, som er udleveret af Selskabet, forbliver Selskabets ejendom og må ikke videregives til andre eller i øvrigt misbruges.

Hvis ændringer i produkter og emballage kan ske uden ulempe for køber forbeholder Selskabet sig ret hertil.

Selskabet er kun forpligtet til særlig emballering eller konservering, såfremt det er aftalt skriftligt.

Selskabet forbeholder sig ret til at debitere forsendelsesemballage og lign., idet emballage kun tilbagetages og krediteres efter skriftlig aftale.

3. Tilbud

Tilbud, som er afgivet af Selskabet til en køber, er alene gældende i 4 uger regnet fra afsendelsen af tilbuddet. Dette gælder dog ikke varer, der efter aftale med køber, eller efter sædvane, handles til dagspriser, hvilket vil fremgå af tilbuddet.

Tilbudsprisen er i Danske Kroner excl. moms, med mindre andet er aftalt.

Skriftlig accept fra køber skal være kommet frem til Selskabet inden udløb af fristen. I modsat fald bortfalder tilbuddet.

4. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til Selskabet, er Selskabet berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedr. det tilbudte med den virkning, at tilbuddet bortfalder.

5. Levering

Levering sker Ab fabrik, i henhold til INCOTERMS 2000, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Køber overtager risikoen for varen, når denne er stillet til disposition for køber på Selskabets forretningssted.

Såfremt der er indgået skriftlig aftale om, at varen skal sendes, sker forsendelsen på købers risiko og for købers regning.

Den oplyste pris for varen er fastsat Ab fabrik, i henhold til INCOTERMS 2000.

6. Leveringstiden

Såfremt der overfor køber er oplyst en leveringstid er denne fastsat efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

Såfremt Selskabet måtte komme i en situation, som er omfattet af pkt. 10, eller i øvrigt måtte få vanskeligt ved at levere rettidigt på grund af manglende leverancer fra leverandører eller nedbrud af driftsmidler hos Selskabet udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer.

Såfremt sådanne hindringer opstår, skal Selskabet snarest give meddelelse til køber.

Når hindringen har varet i mere end 30 dage, er begge parter berettiget til at annullere aftalen uden at kunne rejse krav mod den anden i den anledning.

Hvis en forsinkelse har andre årsager end de nævnte kan køber ophæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Køber skal dog forinden give påkrav til Selskabet herom med en, efter omstændighederne, rimelig frist til Selskabet til at forsøge levering.

Køber er forpligtet til at aftage en del af leveringen og betale forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed.

Køber kan ikke kræve erstatning for indirekte tab, f.eks. driftstab, avancetab eller andre følgeskader. Følgeskader er således Selskabet uvedkommende, uagtet at Selskabet i øvrigt findes ansvarlig herfor.

7. Ejendomsforbehold

Det solgte forbliver Selskabets ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud, i det omfang et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

8. Betaling

Betaling skal finde sted kontant ved levering med mindre andet er aftalt eller fremgår af fakturaen.

Såfremt Selskabet har udfærdiget tilbud, er de i tilbuddet angivne priser gældende.

I øvrigt sker salg til de på datoen for ordrebekræftelsen gældende liste- og katalogpriser, jf. dog nedenfor.

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms samt andre skatter og afgifter, og køber er forpligtet til at acceptere ændringer i priser som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, fragtomkostninger m.v. for den aftalte leverance.

Alle priser er angivet uden tillæg for transport, idet tilbud afgives Ex Works.

Selskabet er berettiget til at beregne sig rente med 2 % pr. måned fra forfaldsdag.

Ved manglende afhentning kan Selskabet opbevare varen for købers regning og risiko i en efter omstændighederne rimelig periode.

9. Mangler og reklamation

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af det købte.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Selskabet skriftlig meddelelse herom og anføre, hvori manglerne består.

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Selskabets valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret.

Hvis der ikke sker afhjælpning inden rimelig tid, kan køber i henhold til dansk rets almindelige regler hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden et år efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen over for Selskabet, kan køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring eller indgreb i det solgte uden Selskabets skriftlige samtykke fritager Selskabet for enhver forpligtelse.

Såfremt køber har reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, har Selskabet ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har påført Selskabet.

Køber kan ikke kræve erstatning for indirekte tab, f.eks. driftstab, avancetab eller andre følgeskader. Følgeskader er således Selskabet uvedkommende, uagtet at Selskabet i øvrigt findes ansvarlig herfor.

10. Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Selskabet, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over såsom brand, krig, valutarestriktioner, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Produktansvar

Selskabet er kun ansvarlig i henhold til lov om produktansvar for personskade og skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, jfr. lovens almindelige bestemmelser, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Selskabet eller andre, som Selskabet har ansvaret for.

Selskabet er således ikke ansvarlig for skade, der hidrører fra produkter, der er fremstillet af køber eller som hidrører fra en del af produktet, som er fremstillet af køber.

Selskabet er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Disse begrænsninger gælder dog ikke, hvis Selskabet gør sig skyldig i grov uagtsomhed.

I den udstrækning Selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i det omfang Selskabets ansvar er begrænset i det foregående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

12. Tvister og værneting

Eventuelle tvister, hvor der ikke kan opnås en forligsmæssig løsning, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten som aftalt værneting.

Dette retsforhold er underlagt dansk ret, der også anvendes på spørgsmål om den formelle fremgangsmåde ved f.eks. salgsgenstandens undersøgelse, eventuelle frister for undersøgelsen, meddelelser og hvilke forholdsregler, der skal anvendes, hvis salgsgenstanden afvises.

Reglerne i den internationale købelov (Convention on Contracts for the International Sales of Goods) skal ikke finde anvendelse på retsforholdet.

November 2000